OBTENCIÓ DE LA TITULACIÓ

Es considera que l’alumne està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan compleixi els punts següents:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del total d’hores de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.

CONVALIDACIONS

En el curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil no hi ha convalidacions en formacions universitàries.

MÒDULS FORMATIUS DE L’ETAPA LECTIVA

L’esquema següent mostra els mòduls formatius que incorporen els cursos de monitors i directors, dos dels quals són compartits per les dues titulacions.

Esquema titulacions
Esquema titulacions