ESQUEMA ORGANITZATIU DEL CURS de MONITOR/A

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.

Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la manera següent:

Esquema Organitzatiu
Esquema organitzatiu del curs de monitors de lleure

Els diferents mòduls del curs fan referència als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini i haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Etapa lectiva: Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores. La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Els mòduls formatius s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.