CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

L’Ordre de l’1.10. 2013 per la qual es regula la formació de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil estableix els aspectes següents en relació amb el Curs de monitor/a:

NOM DEL CURS

El curs de formació s’anomena Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i l’imparteixen les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes per la Direcció General de Joventut.

OBJECTIU

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

REQUISITS D’ACCÉS

La normativa estableix que per poder fer el Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure.

Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Ensenyament, respectivament.

Els títols obtinguts amb anterioritat a la normativa continuaran sent plenament vigents i vàlids per desenvolupar les tasques de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.