CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

L’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil estableix els aspectes següentsen relació amb el Curs de director/a:

NOM DEL CURS

El curs de formació s’anomena Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i l’imparteixen les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes per la Direcció General de Joventut.

OBJECTIU

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

REQUISITS D’ACCÉS

La normativa estableix que per poder fer els Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

El diploma de director/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de director/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dirigint i coordinant activitats d’educació en el lleure.

Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Ensenyament, respectivament.

Els títols obtinguts amb anterioritat a la normativa continuaran sent plenament vigents i vàlids per desenvolupar les tasques de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.