ETAPA DE PRÀCTIQUES CURS MONITORS/ES

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals, que té una durada de 160 h. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un monitor/a en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. L’alumne ha de fer les pràctiques en una activitat que compleixi les característiques següents:

  • Han de ser activitats de lleure continuades o intensives.
  • S’han de realitzar en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents que aquest haurà d’entregar a l’escola on ha fet la formació dins de les dates de convocatòria corresponents:

  • El certificat de pràctiques que realitza el tutor del centre i on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
  • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne i ha d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació.