OBTENCIÓ DE LA TITULACIÓ

Es considera que l’alumne està en disposició d’obtenir el títol de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan compleixi els punts següents:

  • Haver obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del total d’hores de cada mòdul.
  • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.

CONVALIDACIONS

Poden sol·licitar al departament competent en matèria de joventut la convalidació d’una part dels mòduls formatius de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

  • Grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil o mestre d’educació infantil
  • Grau, diplomatura o llicenciatura en educació primària o mestre d’educació primària
  • Grau, diplomatura o llicenciatura en educació social
  • Grau, diplomatura o llicenciatura en pedagogia
  • Grau, diplomatura o llicenciatura en psicologia

A aquelles persones que tinguin acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius, se’ls convalidarà els mòduls corresponents, sempre que ho puguin acreditar.

MÒDULS DEL CURS

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil consta de cinc mòduls dels quals quatre són formatius i un de pràctiques.

Titulació director
Titulació director