ESQUEMA ORGANITZATIU DEL CURS de DIRECCIÓ

Els curs de formació tenen una durada total de 410 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques.

Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la manera següent:

Organització del curs
Organització del curs

Els diferents mòduls del curs fan referència als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini i haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Etapa lectiva: Aquesta etapa inclou quatre mòduls formatius amb una durada total de 290 hores. La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Els mòduls formatius s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, demostrant així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.