ETAPA DE PRÀCTIQUES

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals, que té una durada de 120 h, i es pot començar quan l’alumne ha cursat com a mínim el 33% de l’etapa lectiva (97 h).

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un director en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

L’alumne ha de fer les pràctiques en una activitat que compleixi les característiques següents:

  • Han de ser activitats de lleure continuades o intensives.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents que aquest haurà d’entregar a l’escola on ha fet la formació dins de les dates de convocatòria corresponents:

  • El certificat de pràctiques en què el tutor del centre valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
  • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne i que ha d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació.